English
FOLIA FORESTALIA POLONICA
SERIES B — WOOD SCIENCE • ISSN 0071-6685

Wiadomości ogólne

Redakcja czasopisma przyjmuje jedynie materiały nigdy wcześniej nie wydawane. Ich objętość nie powinna przekraczać 14-15 stron razem z literaturą, tabelami oraz rysunkami. Ilość rysunków powinna odpowiadać długości artykułu. Prace można przesyłać na poniższy adres:

Wiesław Olek, Redakcja FFP Seria B „Drzewnictwo”
Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej, Wydział Technologii Drewna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 38/42
60-637 Poznań

Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej.

Maszynopis

Wydruk należy sporządzić z odstępem międzyliniowym o szerokości 1½, oraz powinien być pisany czcionką Times New Roman. Należy unikać podkreślania liter, słów bądź zdań. Aby wyodrębnić część tekstu należy użyć kursywy lub czcionki wytłuszczonej. Nie wstawiać rysunków ani tabel wewnątrz tekstu. Pliki z treścią powinny być zapisane w formacie MS Word for Windows (.doc) lub Rich Text Format (.rtf).

Zawartość artykułu

Artykuł powinien zawierać: tytuł, nazwisko lub nazwiska authorów, ich miejsce pracy, skrótowe streszczenie (t.zn. opis doświadczenia bez jego wyników), słowa kluczowe, wprowadzenie, cel doświadczenia, materiały i metody, wyniki, wnioski, literaturę, pełne streszczenie oraz adresy pocztowe autora bądź autorów.

Rysunki

Wszystkie rysunki powinny być przygotowane w formie elektronicznej oraz zapisane w osobnych plikach w jednym z następujących formatów: GIF, JPEG, PCX, BMP, TIFF, PS, EPS. Nie uznawane powszechnie formaty (n.p. pliki zapisane przez programy Corel Draw, Designer, Autocad, Illustrator i.t.p.) są niedozwolone. Podpisy pod wszystkimi rysunkami powinny być zapisane zbiorczo, w jednym pliku.

Literatura

Odnośniki literaturowe wewnątrz tekstu powinny zawierać nazwiska autorów oraz rok wydania książki, n.p. Kowalski (1900), Kowalski and Nowak (1800), Kowalski et al. (1700) — jeśli jest więcej niż dwóch autorów. Literatura powinna być ułożona w~kolejności alfabetycznej:


→ SERIES A FORESTRY
Updated: 2011-08-18 Copyright © 1959-2010 Polish Academy of Sciences